V? chúng ta

C?ng ty TNHH Thi?t b? c? khí Th?n Tháp Qu?ng Tay thành l?p t? n?m 1973, là nhà s?n xu?t thi?t b? s?n xu?t g?ch kh?ng nung t?i Trung Qu?c,là doanh nghi?p m?u trình di?n ch? t?o thi?t b? SX VLXD than thi?n m?i tr??ng,k? t? khi thành l?p c?ng ty ??n gi?, Lu?n tuan th? thái ?? khoa h?c, phong cách nghiêm ng?t và cung c?p cho khách hàng nhi?u giá tr? ??u t?, s?n ph?m hi?u qu? cao h?n và d?ch v? ch?t l??ng. h?n 40 n?m, C?ng ty ?? phát tri?n thành m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao tích h?p s?n ph?m, s?n xu?t, bán hàng và d?ch v?, v?i s? ??i m?i c?ng ngh? s?n ph?m nhanh, t?c ?? t?ng tr??ng doanh s? cao và t?ng th? ph?n ?n ??nh.


thêm